Jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych na Starym Mieście w Tczewie
     Home      Aktualności     Galeria     Jarmark Wielkanocny     Pchli Targ     Wrześniowe Targowisko     Jarmark Bożonarodzeniowy     Kontakt
 

Więcej informacji...

Wrześniowe Targowisko 2022
Letnie Targowisko 2021
Wrześniowe Targowisko 2019 - zdjęcia
Wrześniowe Targowisko 2019 - zapowiedź
Wrześniowe Targowisko 2019 - regulamin
Wrześniowe Targowisko 2018 - zdjęcia
Wrześniowe Targowisko 2018 - zapowiedź
Wrześniowe Targowisko 2018 regulamin
Wrześniowe Targowisko 2017 - zdjęcia
Wrześniowe Targowisko 2017 - zapowiedź
Wrześniowe Targowisko 2017 - regulamin
Wrześniowe Targowisko 2016 - zdjęcia
Wrześniowe Targowisko 2016 - zapowiedź
Wrześniowe Targowisko 2016 - regulamin
Wrześniowe Targowisko 2016 - lokalizacja
Wrześniowe Targowisko 2015 - zdjęcia
Wrześniowe Targowisko 2015 - zapowiedź
Wrześniowe Targowisko 2015 - regulamin
Wrześniowe Targowisko 2015 - lokalizacja
Wrześniowe Targowisko 2014 - wideo i zdjęcia
Wrześniowe Targowisko 2014 - zapowiedź
Wrześniowe Targowisko 2014 - regulamin
Wrześniowe Targowisko 2014 - lokalizacja

Regulamin wydarzenia pn. "Wrześniowe Targowisko w Tczewie 2017"

I Informacje ogólne


1. Organizatorem wydarzenia plenerowego pn. „Wrześniowe Targowisko w Tczewie 2017”, określanego dalej jako Wrześniowe Targowisko, jest Fabryka Sztuk z siedzibą w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 4.
2. Wrześniowe Targowisko odbędzie się 2 września 2017 roku na Skwerze Dr. Schefflera i fragmencie ul.: Podmurnej, Łaziennej i Jarosława Dąbrowskiego w godz. 10.00-15.00.
3. Celem Wrześniowego Targowiska jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.
4. Przez osoby prywatne, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie określonym w ust. 3.

II Warunki uczestnictwa


1. Warunkiem, aby zostać Uczestnikiem - Wystawcą na Wrześniowym Targowisku jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy czytelnie wypełnić oraz dostarczyć go pocztą lub osobiście do: Fabryka Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4, z dopiskiem: „Wrześniowe Targowisko 2017” lub przesłać skan na: m.kruk@fabrykasztuk.tczew.pl.
Formularz jest dostępny na stronie: www.pchlitarg.tczew.pl lub w siedzibie Fabryki Sztuk.
Maksymalna deklarowana powierzchnia stanowiska nie może być większa niż 4 m².
2. Wpisu na listę Uczestników - Wystawców Wrześniowego Targowiska dokonuje się po zatwierdzeniu wniosku przez Organizatora. Sposób potwierdzenia przedstawiony jest w pkt. II ust. 4 niniejszego Regulaminu.
3. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków i oświadczeń następuje od 1 sierpnia 2017 roku, a zakończenie na 2 dni przed rozpoczęciem Wrześniowego Targowiska. Po tym terminie przyjęcie wniosku odbywa się wyłącznie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.
4. Organizator poinformuje pisemnie, telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia, nie później niż 10 dni od momentu otrzymania przez Organizatora wniosku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa we Wrześniowym Targowisku bez podania przyczyny.
6. Zakaz udziału we Wrześniowym Targowisku dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób używających przedmiotów uniemożliwiających identyfikację, jak np. kominiarki i osób zachowujących się agresywnie.
7. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
8. Następuje zwolnienie z opłat za stoisko zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lokalnego dot. opłaty targowej, zawartymi w Uchwale Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2012 r.
9. Katalog przedmiotów, które mogą być wystawione podczas Wrześniowego Targowiska zawiera: odzież i obuwie używane, książki, podręczniki, przybory szkolne, pomoce naukowe, zabawki, gry komputerowe, wyroby rękodzielnicze, starocie.
10. Na inne przedmioty, niewykazane w pkt. II ust. 9, wymagana jest pisemna zgoda Organizatora.
11. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa, a także zwierzęta. Wykluczeniu podlegają również przedmioty propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, propagujące nienawiść na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
12. Uczestnik Wrześniowego Targowiska może zgłosić Organizatorowi rezygnację z uczestnictwa z wydarzenia do 2 dni przed datą wydarzenia. W przypadkach, o których mowa w drugim zdaniu pkt. II ust. 3, zgłoszenie rezygnacji musi nastąpić do godziny 10.00 w dniu Wrześniowego Targowiska.
13. W dniu wydarzenia Uczestnik jest zobowiązany do dokonania rejestracji w oznaczonym namiocie Organizatora w miejscu wydarzenia, gdzie otrzymuje identyfikator, który jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa. Rejestracja odbywa się w godz. 7.00-10.00.

III Organizacja i ubezpieczenia


1. Uczestnicy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. W dniu wydarzenia poszczególne stanowiska wskaże Uczestnikom osoba wyznaczona przez Organizatora.
2. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Wrześniowego Targowiska.
3. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych przedmiotów, np. koc lub stolik, krzesło, prowizoryczne zadaszenie, ewentualnie parasol.
4. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca i posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
5. Osoby obecne na terenie Wrześniowego Targowiska zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie wydarzenia plenerowego Wrześniowe Targowisko powinny:
• natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
• unikać paniki,
• stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
• kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
• nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
7. Uczestnicy Wrześniowego Targowiska przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników wydarzenia. Każde podjęte działanie przez Służby Porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
8. Z terenu zostaną usunięte osoby, które zachowują się agresywnie, zakłócają wydarzenie, stwarzają zagrożenie dla innych osób albo nie stosują się do zapisu niniejszego Regulaminu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Wrześniowego Targowiska.
10. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

IV Postanowienia końcowe


1. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Organizator dokłada wszelkich starań, aby organizować Wrześniowe Targowisko w sposób przyjazny dla uczestników i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do uwzględniania wskazań czy szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać negatywnie na porządek, bezpieczeństwo czy dobrą organizację.
3. W przypadku niestosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu, Organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z Wrześniowego Targowiska.
4. Wykonywanie postanowień ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, który współpracuje z Zakładem Usług Komunalnych w Tczewie, jak również Strażą Miejską i Policją.

Pobierz załączone pliki

1. Wrześniowe Targowisko 2017 - regulamin (pdf / 378 KB. Ilość pobrań: 390)
2. zgłoszenie Wrześniowe Targowisko 2017 (doc / 28 KB. Ilość pobrań: 417)
3. zgłoszenie Wrześniowe Targowisko 2017 (pdf / 216 KB. Ilość pobrań: 369)Drukuj Udostępnij Strona główna Wstecz

Jak dojechać na Pchli Targ

Droga prowadząca od Drogi Krajowej 91 i ul. Gdańskiej

Zobacz na większej mapie
Dojazd od Drogi Krajowej 91 i ul. Wojska Polskiego

Zobacz na większej mapie
Droga prowadząca od Drogi Krajowej 22 i ul. Bałdowskiej

Zobacz na większej mapie
Pchli Targ 2010-2022 © Fabryka Sztuk w Tczewie # Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Prywatności