Jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych na Starym Mieście w Tczewie
     Home      Aktualności     Galeria     Jarmark Wielkanocny     Pchli Targ     Wrześniowe Targowisko     Jarmark Bożonarodzeniowy     Kontakt
 

Więcej informacji...

Letnie Targowisko 2021
Wrześniowe Targowisko 2019 - zdjęcia
Wrześniowe Targowisko 2019 - zapowiedź
Wrześniowe Targowisko 2019 - regulamin
Wrześniowe Targowisko 2018 - zdjęcia
Wrześniowe Targowisko 2018 - zapowiedź
Wrześniowe Targowisko 2018 regulamin
Wrześniowe Targowisko 2017 - zdjęcia
Wrześniowe Targowisko 2017 - zapowiedź
Wrześniowe Targowisko 2017 - regulamin
Wrześniowe Targowisko 2016 - zdjęcia
Wrześniowe Targowisko 2016 - zapowiedź
Wrześniowe Targowisko 2016 - regulamin
Wrześniowe Targowisko 2016 - lokalizacja
Wrześniowe Targowisko 2015 - zdjęcia
Wrześniowe Targowisko 2015 - zapowiedź
Wrześniowe Targowisko 2015 - regulamin
Wrześniowe Targowisko 2015 - lokalizacja
Wrześniowe Targowisko 2014 - wideo i zdjęcia
Wrześniowe Targowisko 2014 - zapowiedź
Wrześniowe Targowisko 2014 - regulamin
Wrześniowe Targowisko 2014 - lokalizacja

Regulamin wydarzenia pn. "Wrześniowe Targowisko"

§ 1 Czas trwania Wrześniowego Targowiska


 1. Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne w trakcie Wrześniowego Targowiska w każdą pierwszą sobotę września na terenie dawnej fosy, niecki przy ul. Podmurnej, odbywać się będzie w godzinach: 10:00 - 15:00.
 2. Przez osoby prywatne, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie określonym w ust. 1.


§ 2 Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa


 1. Organizatorem Wrześniowego Targowiska jest Urząd Miejski w Tczewie, Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.
 2. Warunkiem zostania Uczestnikiem - Wystawcą na Wrześniowym Targowisku jest: złożenie zgłoszenia, zapoznanie się z regulaminem Wrześniowego Targowiska i podpisanie oświadczenia o jego akceptacji, wraz z podaniem przewidywanej powierzchni stoiska i typu wystawianych przedmiotów. Zgłoszenie do udziału w wydarzeniu „Wrześniowe Targowisko” stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Przewidywana powierzchnia stoiska nie może przekraczać 4 m².
 4. Zgodnie z przepisami prawa lokalnego od wystawców nie jest pobierana opłata targowa.
 5. Złożenie wniosku i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem nie jest równoznaczne z prawem do zostania Uczestnikiem - Wystawcą w trakcie wydarzenia.
 6. W wydarzeniu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 1 ust. 1. Celem wydarzenia jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych, bądź zbędnych dotychczasowemu właścicielowi, z zastrzeżeniem punktu 10.
 7. Zakaz wstępu na teren wydarzenia dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.
 8. Osoby obecne na terenie wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.
 9. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich opiekunowie.
 10. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas wydarzenia zawiera: odzież i obuwie używane, książki, podręczniki, przybory szkolne, pomoce naukowe, zabawki, gry komputerowe.
 11. Dopuszcza się inne przedmioty o analogicznym charakterze do wymienionych w punkcie 10, po uzyskaniu akceptacji organizatora.
 12. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa. Wykluczeniu podlegają również przedmioty propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, propagujące nienawiść na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu.
 14. Zgłoszenia, o których mowa w § 2 ust. 2, dostarczone osobiście lub przesłane pocztą przyjmowane będą do dnia rozpoczęcia wydarzenia. Organizator poinformuje pisemnie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjęciu zgłoszenia, bądź odrzuceniu zgłoszenia.
 15. Uczestnik Wrześniowego Targowiska może zgłosić organizatorowi rezygnację z uczestnictwa z wydarzenia do 3 dni przed datą wydarzenia.
 16. Uczestnik otrzymuje identyfikator, który jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
 17. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
 18. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, z prawem do zajęcia powierzchni wykazanej w zgłoszeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 19. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem Wrześniowego Targowiska.
 20. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc lub stolik, krzesło, namiot, ewentualnie parasol.


§ 3 Odpowiedzialność organizatora


 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Wrześniowego Targowiska.
 2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.


§ 4 Postanowienia końcowe


 1. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. W przypadku nie stosowania się Uczestnika do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika - Wystawcę z Wrześniowego Targowiska.
 3. Wykonywanie postanowień regulaminu ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, Zakładowi Usług Komunalnych w Tczewie, jak również Policji i Straży Miejskiej.


Pobierz załączone pliki

1. Wrześniowe Targowisko 2014 - deklaracja wniosek (pdf / 434 KB. Ilość pobrań: 1431)
2. Wrześniowe Targowisko 2014 - regulamin (pdf / 285 KB. Ilość pobrań: 677)Drukuj Udostępnij Strona główna Wstecz

Jak dojechać na Pchli Targ

Droga prowadząca od Drogi Krajowej 91 i ul. Gdańskiej

Zobacz na większej mapie
Dojazd od Drogi Krajowej 91 i ul. Wojska Polskiego

Zobacz na większej mapie
Droga prowadząca od Drogi Krajowej 22 i ul. Bałdowskiej

Zobacz na większej mapie
Pchli Targ 2010-2022 © Fabryka Sztuk w Tczewie # Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Prywatności