Jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych na Starym Mieście w Tczewie
     Home      Aktualności     Galeria     Jarmark Wielkanocny     Pchli Targ     Wrześniowe Targowisko     Jarmark Bożonarodzeniowy     Kontakt
 

Więcej informacji...

Pchli Targ 2022 - zdjęcia
Informacje o Pchlim Targu
Plac Hallera - tutaj odbywa się Pchli Targ
Jak dojechać na Pchli Targ
Regulamin Pchlego Targu
Program Pchlego Targu
Partnerzy

Regulamin imprezy Pchli Targ 2017

Regulamin wydarzenia plenerowego pn. „Pchli Targ w Tczewie 2017”


I Informacje ogólne

1. Organizatorem wydarzenia plenerowego pn. „Pchli Targ w Tczewie 2017”, określanego dalej jako Pchli Targ”, jest Fabryka Sztuk z siedzibą w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 4.
2. Pchli Targ odbędzie się 4 czerwca 2017 roku na placu Hallera i ulicach przyległych w godzinach: 10:00 - 17:00.
3. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.
4. Przez osoby prywatne, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie określonym w ust. 3.

II Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem, aby zostać Uczestnikiem - Wystawcą na Pchlim Targu jest: zapoznanie się z Regulaminem wydarzenia plenerowego pn. „Pchli Targ w Tczewie 2017”, czytelne wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszenia (stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu). Maksymalna deklarowana powierzchnia stanowiska nie może być większa niż 10 m2.
2. Wpisu na listę Uczestników - Wystawców Pchlego Targu dokonuje się po zatwierdzeniu wniosku przez Organizatora. Sposób potwierdzenia przedstawiony jest w pkt. II ust. 4 niniejszego Regulaminu.
3. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków i oświadczeń, dostarczonych osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Fabryka Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4, z dopiskiem: „Pchli Targ 2017” bądź elektroniczną: m.kruk@fabrykasztuk.tczew.pl następuje od dnia ogłoszenia o organizacji Pchlego Targu w danym roku na stronie www.fabrykasztuk.tczew.pl, a zakończenie na 2 dni przed rozpoczęciem Pchlego Targu. Po tym terminie przyjęcie wniosku odbywa się wyłącznie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.
4. Organizator poinformuje pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia, nie później niż 10 dni od momentu otrzymania przez Organizatora wniosku i oświadczenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Pchlim Targu bez podania przyczyny.
6. Zakaz udziału w Pchlim Targu dotyczy: osób wystawiających środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób używających przedmiotów uniemożliwiających identyfikację jak np. kominiarki i osób zachowujących się agresywnie.
7. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
8. Następuje zwolnienie z opłat za stoisko zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lokalnego dot. opłaty targowej, zawartymi w Uchwale Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2012 r.
9. Katalog przedmiotów, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu zawiera: książki, płyty, gry komputerowe, zabawki dla dzieci, filmy, antyki, galanterię domową, wyroby dekoracyjne, biżuterię, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie.
10. Na inne przedmioty, niewykazane w pkt. II ust. 9, wymagana jest pisemna zgoda Organizatora.
11. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa, a także odzież i obuwie - nowe i używane oraz zwierzęta. Wykluczeniu podlegają również przedmioty propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, propagujące nienawiść na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
12. Uczestnik Pchlego Targu może zgłosić Organizatorowi rezygnację z uczestnictwa z wydarzenia do 2 dni przed datą wydarzenia. W przypadkach, o których mowa w drugim zdaniu pkt. II ust. 3, zgłoszenie rezygnacji musi nastąpić do godziny 9.00 w dniu Pchlego Targu.
13. W dniu Pchlego Targu uczestnik otrzymuje identyfikator, który jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w Pchlim Targu.

III Organizacja i ubezpieczenia

1. Uczestnicy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
2. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Pchlego Targu.
3. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych przedmiotów, np. koc lub stolik, krzesło, prowizoryczne zadaszenie, ewentualnie parasol.
4. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca i posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
5. Osoby obecne na terenie Pchlego Targu zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie wydarzenia plenerowego „Pchli Targ w Tczewie 2017” powinny:
• natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
• unikać paniki,
• stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
• kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
• nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
7. Uczestnicy Pchlego Targu przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników wydarzenia. Każde podjęte działanie przez Służby Porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
8. Z terenu zostaną usunięte osoby, które zachowują się agresywnie, zakłócają wydarzenie, stwarzają zagrożenie dla innych osób albo nie stosują się do zapisu niniejszego Regulaminu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
10. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

IV Postanowienia końcowe

1. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Organizator dokłada wszelkich starań, aby organizować Pchli Targ w sposób przyjazny dla uczestników i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do uwzględniania wskazań czy szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać negatywnie na porządek, bezpieczeństwo czy dobrą organizację.
3. W przypadku niestosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu, Organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z Pchlego Targu.
4. Wykonywanie postanowień ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, który współpracuje z Zakładem Usług Komunalnych w Tczewie, jak również Strażą Miejską i Policją.Pobierz załączone pliki

1. Pchli Targ 2017 regulamin (pdf / 380 KB. Ilość pobrań: 428)
2. Pchli Targ 2017 formularz zgłoszenia (doc / 28 KB. Ilość pobrań: 512)
3. Pchli Targ 2017 formularz zgłoszenia (pdf / 356 KB. Ilość pobrań: 530)Drukuj Udostępnij Strona główna Wstecz

Jak dojechać na Pchli Targ

Droga prowadząca od Drogi Krajowej 91 i ul. Gdańskiej

Zobacz na większej mapie
Dojazd od Drogi Krajowej 91 i ul. Wojska Polskiego

Zobacz na większej mapie
Droga prowadząca od Drogi Krajowej 22 i ul. Bałdowskiej

Zobacz na większej mapie
Pchli Targ 2010-2022 © Fabryka Sztuk w Tczewie # Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Prywatności