Jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych na Starym Mieście w Tczewie
     Home      Aktualności     Galeria     Jarmark Wielkanocny     Pchli Targ     Wrześniowe Targowisko     Jarmark Bożonarodzeniowy     Kontakt
 

Więcej informacji...

Pchli Targ 2022 - zdjęcia
Informacje o Pchlim Targu
Plac Hallera - tutaj odbywa się Pchli Targ
Jak dojechać na Pchli Targ
Regulamin Pchlego Targu
Program Pchlego Targu
Partnerzy

Regulamin wydarzenia plenerowego pn. "Pchli Targ" 2015

I Czas trwania Pchlego Targu


 • Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne w trakcie Pchlego Targu w każdą pierwszą niedzielę czerwca na placu Hallera i ulicach przyległych, odbywać się będzie w godzinach: 10:00 - 17:00.
 • Przez osoby prywatne, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie określonym w ust. 1.


II Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa


 • Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miejski w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew oraz Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4 , 83-110 Tczew.
 • Warunkiem zostania Uczestnikiem - Wystawcą na Pchlim Targu jest: zapoznanie się z regulaminem Pchlego Targu, wypełnienie formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu) i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, wraz z podaniem przewidywanej powierzchni stoiska. Maksymalna deklarowana powierzchnia nie może być większa niż 10 m ².
 • Opłata za stoisko będzie pobierana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lokalnego dot. opłaty targowej, zawartymi w Uchwale Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2012 r.
 • Złożenie wniosku i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem nie jest równoznaczne z prawem do stania się Uczestnikiem - Wystawcą Pchlego Targu. Sposób potwierdzenia przedstawiony jest w pkt. II 13 niniejszego Regulaminu.
 • W targu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.
 • Zakaz udziału w Pchlim Targu dotyczy: osób wystawiających środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób używających przedmiotów uniemożliwiających identyfikację jak np. kominiarki i osób zachowujących się agresywnie.
 • Osoby obecne na terenie Pchlego Targu zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.
 • Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 • Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy zawiera: książki, płyty, gry komputerowe, zabawki dla dzieci, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie.
 • Na inne przedmioty, niewykazane w pkt. II .9, wymagana jest pisemna zgoda organizatora.
 • Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa a także odzież i obuwie - nowe i używane. Wykluczeniu podlegają również przedmioty propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, propagujące nienawiść na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
 • Rozpoczęcie przyjmowania wniosków i oświadczeń, dostarczonych osobiście lub pocztą następuje od dnia ogłoszenia o organizacji Pchlego Targu w danym roku na stronie www.wrotatczewa.pl, a zakończenie na 3 dni przed rozpoczęciem Pchlego Targu. Po tym terminie przyjęcie wniosku odbywa się wyłącznie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.
 • Organizator poinformuje pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjęciu zgłoszenia, bądź odrzuceniu zgłoszenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Pchlim Targu bez podania przyczyny.
 • Uczestnik Pchlego Targu może zgłosić organizatorowi rezygnację z uczestnictwa z wydarzenia do 3 dni przed datą wydarzenia. W przypadkach, o których mowa drugim zdaniu pkt. II 12, zgłoszenie rezygnacji musi nastąpić do godziny 9.00 w dniu Pchlego Targu.
 • Uczestnik otrzymuje identyfikator, który jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w Pchlim Targu.
 • Uczestnicy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, z prawem do zajęcia powierzchni wykazanej we wniosku z pkt. 2.
 • Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem Pchlego Targu.
 • Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy np. koc lub stolik, krzesło, prowizoryczne zadaszenie, ewentualnie parasol.
 • Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca i posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
 • W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie wydarzenia plenerowego „Pchli Targ” powinny:

  • natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
  • unikać paniki,
  • stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
  • kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
  • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.


 • Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy masowej. Każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
 • Z terenu zostaną usunięte osoby, które zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób; pomimo zakazu jako uczestnicy, wniosły zabronione środki i przedmioty wymienione w pkt. II 6 regulaminu.


III Ubezpieczenia


 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
 • Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.


IV Postanowienia końcowe


 • Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Organizator dokłada wszelkich starań aby organizować wydarzenie w sposób przyjazny dla uczestników i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do uwzględniania wskazań czy szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać negatywnie na porządek, bezpieczeństwo czy dobrą organizację.
 • W przypadku nie stosowania się Uczestnika do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z Pchlego Targu.
 • Wykonywanie postanowień regulaminu ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, który współpracuje z Zakładem Usług Komunalnych w Tczewie, jak również Strażą Miejską i Policją.


Pobierz załączone pliki

1. Pchli Targ 2015 - deklaracja wniosek (pdf / 307 KB. Ilość pobrań: 884)
2. Pchli Targ 2015 - regulamin (pdf / 309 KB. Ilość pobrań: 937)Drukuj Udostępnij Strona główna Wstecz

Jak dojechać na Pchli Targ

Droga prowadząca od Drogi Krajowej 91 i ul. Gdańskiej

Zobacz na większej mapie
Dojazd od Drogi Krajowej 91 i ul. Wojska Polskiego

Zobacz na większej mapie
Droga prowadząca od Drogi Krajowej 22 i ul. Bałdowskiej

Zobacz na większej mapie
Pchli Targ 2010-2022 © Fabryka Sztuk w Tczewie # Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Prywatności