Jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych na Starym Mieście w Tczewie
     Home      Aktualności     Galeria     Jarmark Wielkanocny     Pchli Targ     Wrześniowe Targowisko     Jarmark Bożonarodzeniowy     Kontakt
 

Więcej informacji...

Informacje o Pchlim Targu
Plac Hallera - tutaj odbywa się Pchli Targ
Jak dojechać na Pchli Targ
Regulamin Pchlego Targu
Program Pchlego Targu
Partnerzy

Regulamin wydarzenia plenerowego pn. "Pchli Targ" 2014

I Czas trwania Pchlego Targu


 1. Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne w trakcie Pchlego Targu w każdą pierwszą niedzielę czerwca na placu Hallera i ulicach przyległych, odbywać się będzie w godzinach: 10:00 - 17:00.
 2. Przez osoby prywatne, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie określonym w ust. 1.


II Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa


 1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miejski w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.
 2. Warunkiem zostania Uczestnikiem - Wystawcą na Pchlim Targu jest: zapoznanie się z regulaminem Pchlego Targu i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z nim, wraz z podaniem przewidywanej powierzchni stoiska.
 3. Opłata za stoisko będzie pobierana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lokalnego dot. opłaty targowej.
 4. Złożenie wniosku i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem nie jest równoznaczne z prawem do zostania Uczestnikiem - Wystawcą w trakcie wydarzenia.
 5. W targu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.
 6. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.
 7. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.
 8. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
 9. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy zawiera: książki, płyty, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie.
 10. Na inne przedmioty, niewykazane w pkt. II .9, wymagana jest zgoda organizatora.
 11. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa a także odzież i obuwie - nowe i używane. Wykluczeniu podlegają również przedmioty propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, propagujące nienawiść na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w jarmarku bez podania przyczyny.
 13. Wnioski i oświadczenia dostarczone osobiście lub przesłane pocztą przyjmowane będą do dnia rozpoczęcia wydarzenia. Organizator poinformuje pisemnie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjęciu zgłoszenia, bądź odrzuceniu zgłoszenia.
 14. Uczestnik Pchlego Targu może zgłosić organizatorowi rezygnację z uczestnictwa z wydarzenia do 3 dni przed datą wydarzenia.
 15. Uczestnik otrzymuje identyfikator, który jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
 16. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
 17. Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, z prawem do zajęcia powierzchni wykazanej we wniosku z pkt. 2.
 18. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem Pchlego Targu.
 19. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc lub stolik, krzesło, namiot, ewentualnie parasol.


III Ubezpieczenia


 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
 2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.


IV Postanowienia końcowe


 1. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W przypadku nie stosowania się Uczestnika do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika - Wystawcę z Pchlego Targu.
 3. Wykonywanie postanowień regulaminu ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, Zakładowi Usług Komunalnych w Tczewie, jak również Policji i Straży Miejskiej.


Data publikacji: 04.04.2014r.


Pobierz załączone pliki

1. Pchli Targ 2014 - deklaracja wniosek (pdf / 171 KB. Ilość pobrań: 886)
2. Pchli Targ 2014 - regulamin (pdf / 202 KB. Ilość pobrań: 1017)Drukuj Udostępnij Strona główna Wstecz

Jak dojechać na Pchli Targ

Droga prowadząca od Drogi Krajowej 91 i ul. Gdańskiej

Zobacz na większej mapie
Dojazd od Drogi Krajowej 91 i ul. Wojska Polskiego

Zobacz na większej mapie
Droga prowadząca od Drogi Krajowej 22 i ul. Bałdowskiej

Zobacz na większej mapie
Pchli Targ 2010-2019 © Fabryka Sztuk w Tczewie # Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Prywatności